Algemene voorwaarden

[ig_row width=”boxed” r_class=”none” t_class=”none” background=”none” solid_color_value=”#FFFFFF” solid_color_color=”#ffffff” gradient_color=”0% #FFFFFF,100% #000000″ gradient_direction=”vertical” repeat=”full” stretch=”none” position=”center center” paralax=”no” relative=”no” video_b=”no” v_mp4 border_width_value_=”0″ border_style=”solid” border_color=”#000″ div_padding_top=”30″ div_padding_bottom=”30″ div_padding_right=”30″ div_padding_left=”30″ ][ig_column span=”span12″][ig_text enable_dropcap=”no” disabled_el=”no” ]

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
RDS Creatief, gevestigd te Steenwijk, hierna aan de duiden als RDS

Artikel 1. Algemeen

1.1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijke verklaring van onderstaande verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op iedere tot stand gekomen overeenkomst.
1.2. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met RDS
1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door RDS aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebbenen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als gesloten conform het aanbod, tenzij RDS onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.
2.2 Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaardig tot stand, tenzij RDS binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
2.3 Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van RDS, dan wel indien een schriftelijk aanbod niet gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging van RDS tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
2.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen van RDS, binden RDS niet dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd.
2.5 Tenzij door de wederpartij bijzondere eisen aan de te leveren zaken worden gesteld en deze door RDS uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met de sortering van RDS genoegen worden genomen.
2.6 Monsters worden door RDS slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefte beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 In de prijzen zijn niet inbegrepen de kosten van aflevering en bezorging, waartoe onder meer behorende noodzakelijke verpakkingskosten, transportkosten en eventuele verzekeringspremies, mits anders per order schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de daadwerkelijke levering binnen de overeenkomst. Indien voor de aflevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit lid, optreedt, heeft RDS het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook al is de prijsverhoging gevolg van een bij het sluiten der overeenkomst voorzien(bar)e omstandigheid.
3.4 Indien RDS van de bevoegdheid bedoeld in artikel 3.3 gebruik maakt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst middels een buitengerechtelijk schrijven te ontbinden.
3.5 RDS behoud het recht om 10% van het verkoopbedrag in te houden bij eventuele annulering van de order mits deze geaccepteerd en conform de richtlijnen door beide partijen wordt onderkend.
3.6 Mochten er specifieke bepaling(en) zijn opgenomen in de getekende koopovereenkomst zijn deze voor drie maanden geldig, indien in tussentijd geen geldige reden is aangegeven waardoor deze termijn verlengd zou moeten worden, is de verkoopovereenkomst definitief tot stand gekomen en onherroepelijk en zal de koper de aangekochte goederen verplicht dienen af te nemen.

Artikel 4. Boni
4.1 RDS kan met de wederpartij een omzetbonus overeenkomen onder door RDS nader te bepalen voorwaarden.
4.2 RDS zal de in lid 1 bedoelde omzetbonus niet eerder verschuldigd zijn dan nadat de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens RDS heeft voldaan.
4.3 RDS is bevoegd al hetgeen zij te vorderen heeft van de wederpartij in mindering te brengen op de aan de wederpartij toekomende omzetbonus.

Artikel 5. Levertijd | Levering

5.1 Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat RDS van rechtswege in verzuim is en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
5.2 De overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van RDS ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5.4 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring het bedrijf van de wederpartij is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, één en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
5.5 Het is RDS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien de levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is RDS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.6 De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de zaken door de wederpartij.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 RDS behoudt zich de eigendommen voor van alle aan de wederpartij geleverde zaken totdat de hierna vermelde vorderingen van RDS zijn voldaan. RDS behoudt zich de eigendom voor ter zaken van:
a. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor door RDS aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of in te leveren zaken;
b. vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
6.2 RDS is gerechtigd bij niet-tijdige betaling de haar krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan RDS alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.
6.3 De wederpartij is gehouden de onder eigendom geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en/of te bewaren.
6.4 De wederpartij is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden en/of te bezwaren.

Artikel 7. Betaling | verzuim

7.1 Betaling van al hetgeen door de wederpartij verschuldigd is geschiedt zonder schuldvergelijking of aftrek ten kantore van RDS of op een door haar aan te wijzen rekening.
7.2 Factuur bedragen kleiner dan € 1.500,- dienen vooruit betaald te worden. Betalingen met een factuur bedrag groter dan € 1.500 dient te geschieden in 50% van het factuurbedrag bij vooruitbetaling en 50% van het factuurbedrag 4 dagen voor vertrek fabriek. RDS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, danwel zekerheidsstelling voor de nakoming van de op de wederpartij rustende verplichtingen. RDS is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen indien de wederpartij de op haar rustende verplichtingen tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling – indien zulks wordt verzocht – nagekomen zal zijn.
7.3 Gedurende het verzuim is de wederpartij een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend.
7.4 De door RDS te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, berekend volgens een gebruikelijk tarief, komen voor rekening van de wederpartij.
7.5 RDS heeft het recht te bepalen aan welke verbintenis een betaling wordt toegerekend.
7.6 RDS heeft het recht om 10% van het verkoopbedrag in te houden bij eventuele annulering van de order

Artikel 8. Garantie

8.1 RDS verleent slechts garantie indien bij het sluiten van de overeenkomst een garantietermijn overeengekomen is.

Artikel 9. Aflevering | klachten | verzuim

9.1 De wederpartij wordt geacht bij aflevering van de zaken te onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt. Direct waarneembare gebreken behoort zij te ontdekken bij of direct na de aflevering.
9.2 De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien zij RDS daarvan niet binnen twee dagen – na levering – nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld.
9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en heeft de wederpartij RDS daarvan tijdig in kennis gesteld, dan zal RDS:
a. (een redelijk deel) van de prijs restitueren, dan wel de prijs reduceren;
b. het afgeleverde kosteloos herstellen
c. het afgeleverde vervangen en de vervangen zaken terugnemen.
RDS heeft de bevoegdheid om tussen de bovengenoemde mogelijkheden te kiezen.
9.4 Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de overeenkomst lid 9.2 gedane kennisgeving.

Artikel 10. Schadevergoeding

10.1 Indien de wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van RDS, dient de wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen, tenzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8. een garantie werd gegeven. In dat geval dient de wederpartij slechts de tekortkomingen aan te tonen.
10.2 Een tekortkoming kan slechts aan RDS worden toegerekend, indien haar enige schuld treft.
10.3 De aansprakelijkheid voor schade, uit welken hoofde ook, van RDS is beperkt tot het bedrag waarvoor een verzekering tegen deze aansprakelijkheid is gesloten. In die gevallen waarin RDS aansprakelijk is voor schade die niet verzekerd is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de af te leveren zaken c.q. verrichten werkzaamheden of diensten, waarmee de schade verband houdt tot een maximum van € 3.000,-
10.4 Indien schade zoals bedrijfsschade, verminderde opbrengst of aansprakelijkheid jegens derden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Wederpartij vrijwaart RDS voor eventuele aanspraken van derden.
10.5 Maakt RDS bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van hulpzaken die daartoe ongeschikt blijken te zijn, dan wordt de tekortkoming die daardoor ontstaat niet toegerekend aan RDS, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde RDS ter zake van het gebruik van ongeschikte zaken. Indien de hulpzaken zijn gebruikt in opdracht van de wederpartij is de tekortkoming die ontstaat nimmer aan RDS toe te rekenen.
10.6 Indien de schade mede een gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan RDS verantwoordelijk is, dan is RDS niet aansprakelijk.
10.7 Kan RDS ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een hulppersoon, aan de overeenkomst een verweermiddel jegens de wederpartij ontlenen, dan kan ook de hulppersoon, indien hij op grond van deze gedraging door de wederpartij wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hij zelf bij de overeenkomst partij.
10.8 Voor schade welke het gevolg is van fouten, onduidelijkheden en/of onjuistheden, ontstaan in de communicatie tussen RDS en de wederpartij, welke het gevolg zijn van het gebruik van telefoon, fax, e-mail, internet of andere communicatiemiddelen, is RDS niet aansprakelijk.

Artikel 11. Verzuim van de wederpartij

11.1 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze haar worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.
11.2 Indien de levering niet kan geschieden, doordat de wederpartij daartoe haar medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, raakt de wederpartij in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
11.3 Het verzuim treedt in bij ieder beletsel dat aan de zijde van de wederpartij opkomt, ongeacht of het beletsel haar kan worden toegerekend.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
12.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van RDS te komen; werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, onrusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van RDS.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Bij blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van de wederpartij om na te komen, is RDS bevoegd de overeenkomst door een schriftelijk verklaring te ontbinden.
13.2 Indien een der partijen in verzuim is, is de andere partij bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
13.3 Maakt een der partijen van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de kosten te vergoeden die RDS reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de onmogelijkheid om na te komen ontstaan is door schuld van RDS.

Artikel 14. Uitsluiting herroepingsrecht

14.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 14.2 en 14.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
14.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

14.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 15. Faillissement, Surcéance van Betaling van de wederpartij etc.

15.1 In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de wederpartij, is RDS bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
15.2 Maakt RDS van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht schade te vergoeden die RDS lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. De bepalingen uit het Weens Koopverdrag worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Indien er verschillen zijn tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling ervan, is de Nederlandse tekst bepalend.

Artikel 17. Geschillen

17.1 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zwolle.
17.2 In afwijking van 16.1 zullen partijen hun geschillen laten beslechten door de relatief bevoegde kantonrechter, indien volgens de regels van het Nederlands burgerlijke procesrecht de kantonrechter absoluut bevoegd is om over een geschil te beslissen.

Artikel 18. Deponering
Deze Algemene Voorwaarden zoals zij hierbij nader vastgesteld zijn werden op 1 juli 2010 gedeponeerde bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

[/ig_text][/ig_column][/ig_row]